Het koninklijk klooster van Santa Maria de Guadalupe

 1. Overzicht
 2. Historische context
 3. Geschiedenis en evolutie
 4. Van heiligdom tot kloosterkerk
 5. Columbus en de katholieke koningen
 6. Confiscatie en heropleving
 7. Leden van de koninklijke familie die in het klooster begraven liggen
 8. Kloostermusea
 9. Website

1.Overzicht

Het koninklijk klooster van Santa María de Guadalupe is een klooster gelegen in de Spaanse stad Guadalupe, in de de provincie Cáceres. Het werd in 1993 door de Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed. Binnenin kun je de gotische, mudejar-, renaissance-, barok- en neoklassieke bouwstijlen zien.

Foto: voorgevel van het klooster in gotische stijl

Alonso de Mendoza

Vóór de uitbreiding van het klooster was het heiligdom, tijdens het bewind van Alfonso XI van Castilië en Enrique II van Castilië, achtenveertig jaar een seculiere priorij en stond zij onder koninklijke en burgerlijke bescherming. In 1389 werd het, volgens een koninklijke bepaling uitgevaardigd door Juan I van Castilië, een klooster.

De nieuwe bewoners waren de monniken van de orde van de Heilige Hiëronymus , een gemeenschap van 32 leden uit San Bartolomé de Lupiana. In 1835 vond de exclaustratie plaats, waarbij de kerk verlaten werd voor het gebruik van een parochie afhankelijk van Toledo. Jaren later werd het complex uitgeroepen tot Nationaal Monument (1879). Alfonso XIII verzond een koninklijk besluit voor de overdracht van het heiligdom aan de Franciscaner orde, waarmee een nieuwe fase begint. Pius XII, in 1955, verhief het heiligdom tot de status van basiliek.

Binnenin wordt het beeld bewaard van de Maagd van Guadalupe (Extremadura, Spanje), beschermheilige van Extremadura en koningin van de Hispanidad (de Spaanstalige wereld).

2. Historische context

Na de slag om Las Navas de Tolosa in 1212 kwam er een einde aan de hegemonie van de Almohaden en moesten ze zich terugtrekken in Noord-Afrika. Het koninkrijk Granada bleef wel een sterk koninkrijk op het Iberisch schiereiland. Maar in Afrika kwamen de Almohaden een andere vijand tegen, de Meriniden, die ooit Marokko, Algerije en Tunesië veroverden en die daarna hun zinnen zetten op het schiereiland. Zo verklaarden zij een heilige oorlog aan de christelijke koninkrijken. De steden Rota, Algeciras en Gibraltar werden door hen bezet.

Het verzet tegen hen kwam jaren later toen er in 1340 met de slag van Salado. Toen stonden de Meriniden tegen een Castiliaans-Portugese christelijke coalitie onder het bevel van de koningen Alfonso XI van Castilië en Alfonso IV van Portugal. De overwinning ging naar de christelijke coalitie en de Meriniden moesten zich, als gevolg van deze nederlaag, terugtrekken naar Noord-Afrika.

De overlevering vertelt dat Alfonso XI zichzelf had toevertrouwd aan het beeld van de Maagd van Guadalupe, en dat het in de buurt van de rivier de Guadalupe was gevonden. De koning twijfelde niet aan de tussenkomst van de Maagd bij de overwinning van de slag van Salado en bouwde uit dankbaarheid een kerk op de plaats waar al een bescheiden kapel stond. Zo werd hij de beschermheer van het eerste heiligdom dat aan deze maagd was gewijd. Vanaf dat moment werd rond het heiligdom een stad gevormd die door Alfonso XI werd erkend als een koninklijke plaats.

3. Geschiedenis en evolutie

De oorsprong van de kloosterkerk als een heiligdom gewijd aan de Maagd van Guadalupe heeft een nauwe band met het bewind van Alfonso XI.

Foto: Maagd van Guadalupe

Bernard Higonnet

Er was een monnik, Diego de Écija, die tussen de jaren 1467-1534 een kroniek van het klooster schreef met de titel van ”Boek van de vinding van dit heilige beeld van Guadalupe en van de bouw en stichting van dit klooster en van enkele bijzondere dingen in het leven van enkele van zijn religieuzen”. Volgens fray Diego was de oorsprong een kapel of kluis die werd opgericht als resultaat van de verschijning van het beeld aan een onbekende herder, aan het begin van de 14e eeuw.

Eeuwen later, in 1743, gaf de monnik Francisco de San José de herder van de legende een naam waarmee hij hem identificeerde als Gil Cordero de Santa María, een van de eerste kolonisten van de plaats. Naar aanleiding van het verhaal van de kroniekschrijver werd in het begin van de 14e eeuw een kleine kerk gebouwd op de plaats van de bescheiden kluis. Het was het gebouw dat koning Alfonso XI in 1330 kende en dat toen al in puin lag. De koning gaf opdracht om het te vergroten en uit te breiden, zodat het een tempel zou worden die de toewijding van de Maagd van Guadalupe waardig was, met de toevoeging van ziekenhuizen voor de vele pelgrims die er naartoe kwamen. In zes jaar tijd werden de nodige verlengingen en regelingen getroffen onder toezicht van Toribio Fernández, de advocaat van kardinaal, Pedro Gómez Barroso. Voor de wederopbouw werd de Toledo Mudejar-stijl toegepast.

Als resultaat van de overwinning behaald in de slag om Salado, bezocht koning Alfonso XI de plaats opnieuw om de Maagd van Guadalupe zijn dankbaarheid te betuigen. Dit tweede bezoek had een belangrijke impact op de toekomst van het heiligdom. De koning schonk verschillende trofeeën die hij in de strijd had verkregen en verleende op 25 december 1340 ook een koninklijk privilege waarin twee petities werden ingediend bij de kerkelijke autoriteit: de oprichting van een seculiere priorij en de verklaring van koninklijk beschermheerschap. Het antwoord kwam er onmiddellijk en op 6 januari 1341 stelde de bisschop van Toledo, Gil Álvarez de Albornoz een document op waarin de seculiere priorij van Santa María de Guadalupe werd opgericht en het beschermheerschap werd erkend in de figuur van de koning en van hun opvolgers.

De koning stelde toen Pedro Gómez Barroso, die in 1326 ook bisschop van Cartagena was, voor als de eerste prior. Deze kardinaal was de belangrijkste bewaker van het heiligdom. Door zijn tussenkomst gaf Alfonso XI in 1337 in een brief in Illescas opdracht om de grenzen vast te stellen. De volgende stap was het markeren van de stad en het heiligdom, waarna Guadalupe onafhankelijk bleef en zich losmaakte van Talavera de la Reina.

Pedro Gómez Barroso stierf in Avignon in 1345 en de koning benoemde als zijn opvolger, Toribio Fernández de Mena. Om deze reden was er in augustus een bevestiging van de concessies voor priorij en patronage, ondertekend in het Paular-klooster. In oktober bekrachtigde aartsbisschop Gil Álvarez de Albornoz de bevestiging. In datzelfde jaar was er nog een overeenkomst: Alfonso XI veranderde de status van koninklijk over de stad in die van burgerlijke heerschappij, zodat het eigendom werd van de kerkelijke autoriteit, dat wil zeggen van de seculiere prior.

Prior Toribio stierf in 1367 en hij werd begraven in de kerk van Guadalupe. Hij werd opgevolgd door Diego Fernández, wiens mandaat samenviel met het bewind van Enrique II en Juan I. Diego Fernández werd in 1383 opgevolgd door Juan Serrano, de laatste van de seculiere prioren.

Na zes jaar in zijn priorij, in 1389, droeg hij het heiligdom over aan de Orde van de Heilige Hiëronymus en ging hij zijn nieuwe post als bisschop van Segovia aanvaarden. Tijdens deze 48 jaar van seculiere priorij groeide het heiligdom in belang, vooral vanwege de wijdverbreide toewijding, in het hele koninkrijk, aan de Maagd van Guadalupe . Pelgrims van verschillende afkomst kwamen naar haar toe. Om de toegang voor reizigers die vanuit het noorden aankwamen te vergemakkelijken liet de aartsbisschop van Toledo, Pedro Tenorio, in 1383 een brug over de rivier de Taag bouwen. In de omgeving werd een stad gebouwd, “El Puente del Arzobispo”.

4. Van heiligdom tot kloosterkerk

Juan I had het beschermheerschap van het heiligdom geërfd zoals het was opgericht sinds de tijd van Alfonso XI. Hoewel hij nog steeds in het bezit was van zijn rechten als beschermheer, vaardigde hij op 15 augustus 1389 een koninklijke voorziening uit  in Sotosalbos, waarin hij beval om het heiligdom uit te breiden en om te vormen tot een klooster dat geregeerd werd door gewone monniken in plaats van de seculiere kanunniken.

Foto: kloostergang

Jörn Wendland

In overeenstemming met deze koninklijke bepaling droeg Juan Serrano, de laatste prior van Guadalupe, het heiligdom over aan Fray Fernando Yáñez de Figueroa, die op dat moment prior was van het hiëronymieten klooster van San Bartolomé de Lupiana gelegen op 20 km van Guadalajara. Op deze manier werd de kerk van Guadalupe onderdeel van een uitgebreid kloostercomplex. De koning deed toen afstand van zijn beschermingsrecht en gaf het over aan Fray Fernando en zijn opvolgers. Dit alles werd gedaan met de vereiste procedures voor de overdracht:

 • De koning gaf ook alle eigendommen op die verband hielden met het heiligdom en die hij zelf van zijn voorgangers had gekregen.
 • Hij gaf en detailleerde de voorwaarden en de heerschappij van het “mero e mixto imperio” (Pure en gemengde overheid) dat heerste over Puebla de Guadalupe.
 • Van zijn kant gaf de aartsbisschop van Toledo, Pedro Tenorio, die jurisdictie had over het grondgebied waarop het heiligdom zich bevond, zijn toestemming door middel van een brief geschreven in Alcalá de Henares. Volgens het document gaf het prior Juan Serrano de macht om het heiligdom over te dragen aan de orde van de Heilige Hiëronymus.
 • Toen riep de koning de raad van Guadalupe bijeen om de gebeurtenissen mee te delen.
 • Toen de monniken van de orde van de Heilige Hiëronymus uit Lupiana aankwamen, namen ze, in oktober 1389, bezit van het klooster. De volgende dag vierden ze het eerste kapittel waarin Fray Fernando Yáñez als prior werd verkozen, die de priorij en de kerkelijke jurisdictie en de heerschappij over Puebla de Guadalupe overnam.
 • In dezelfde maand oktober werden Guadalupe en zijn autoriteiten op de hoogte gebracht van al deze wijzigingen.

De inhuldiging eindigde op 30 oktober, waarbij de inventaris van de activa publiekelijk werd aanvaard. Vijf jaar later, in 1394, leverde Benedict XIII de bul “his quae pro utilitate”, waarmee hij de transformatie van het heiligdom van Guadalupe in een klooster bevestigde.

De gemeente Guadalupe gaf niet graag toe aan hun burgerlijke onderwerping aan de prior van het klooster. Vooral tijdens de eerste drie eeuwen van het mandaat waren er protesten en rechtszaken maar de stad heeft nooit een eigen onafhankelijke raad gekregen.

De monniken waren 463 jaar de absolute heersers. Door de eeuwen heen groeide het kloostercomplex en werd het groots, met een oppervlakte van ongeveer 22.000 vierkante meter. Veel en zeer belangrijk waren de werken en verbeteringen die in deze tijd door de monniken werden aangebracht. Het groeide ook in spiritualiteit en toewijding aan de Maagd van Guadalupe, een toewijding die zich verspreidde over het schiereiland en de Canarische Eilanden en vanaf de ontdekking van Amerika werd deze toewijding uitgebreid naar Latijns-Amerika.

5. Columbus en de katholieke koningen

De relatie die dit klooster had met de katholieke koningen en Christoffel Columbus is historisch en bekend. De koningen ontvingen Columbus hier in 1486 en 1489. In 1492 na de verovering van Granada kwamen ze naar deze plek op zoek naar rust en vrede.

In 1493 keerde Columbus terug naar Guadalupe om de belofte na te komen die in zijn scheepslogboek was geschreven om de koningen te bedanken voor de kans op de ontdekking van Amerika. Op 29 juli 1496 vond de doop plaats van de indianen die als bedienden naar het oude continent werden overgebracht.

6. Confiscatie en heropleving

Op 18 september 1835, onder prior fray Cenón de Garbayuela, hield het klooster op om tot de orde van de Heilige Hiëronymus te behoren. De kerk werd omgevormd tot een seculiere parochie die afhankelijk was van het aartsbisdom Toledo. De eerste pastoor was de voormalige prior Cenón en die bleef in functie van 1835-1856.

In de jaren die volgden op de exclaustratie werden de monastieke afhankelijkheden verlaten, geplunderd en vernietigd. In deze jaren klonken de stemmen van aanklacht en restauratiecampagnes, onder leiding van schrijvers, intellectuelen en burgers van Guadalajara, luidop.

Foto: groot altaar

Alonso de Mendoza

De belangrijkste gebeurtenissen voor de heropleving waren de regionale bedevaart van 12 oktober 1906 en de verklaring van de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe ten gunste van Extremadura, verleend door Pius X op 20 maart 1907.

Als gevolg van deze daden werd het gezag en de leiding over het heiligdom-parochie toevertrouwd aan de Franciscaner orde. In november 1908 werd de koninklijke orde van Alfonso XIII ontvangen die geschreven was op 20 mei van dat jaar, plus een rescriptie van de paus die op 8 augustus door de minister-generaal werd uitgevoerd, gedateerd op 3 november. Zo begon een nieuwe etappe, met de franciscanen op de voorgrond.

De Franciscanen begonnen met de wederopbouw en de architectonische, artistieke en spirituele rehabilitatie, waarbij ze een deel van de geconfisqueerde goederen terugkregen en een kloostercomplex van grote afmetingen verwierven.

Pius XII riep het complex in 1955 uit tot basiliek en Johannes Paulus II bezocht het klooster op 4 november 1982. Vanuit de autonomie van Extremadura als Gemeenschap ontving het klooster meer hulp, hervormingen, culturele activiteiten en onderscheidingen.

Op 24 juli 1992, ter gelegenheid van de viering van het vijfhonderd jarige ontdekking van Amerika ontving het klooster de Extremadura-medaille in de persoon van broeder Serafín Chamorro, Franciscaanse behoeder van het klooster. Een andere eer die de kloostergroep en haar omgeving ontving was die van de opname op de Werelderfgoed lijst van de Unesco.

7. Leden van de koninklijke familie die in het klooster begraven liggen

 • Enrique IV de Castilla (1425-1474), koning van Castilla. Zoon van Juan II van Castilië en María de Aragón.
 • María de Aragón (1403-1445), eerste vrouw van Juan II van Castilië en moeder van Enrique IV
 • Dionisio de Portugal (1354-1397), zoon van Pedro I van Portugal en Ines de Castro.
 • Juana Enríquez de Castilla, natuurlijke dochter van Enrique II van Castilla en Juana de Cifuentes, naast de vrouw van de eerste.

8. Kloostermusea

Het borduurmuseum

In de westelijke vleugel van het klooster bevindt zich het borduurmuseum in een ruimte van ongeveer 240 m². Het werd in 1928 ingewijd in aanwezigheid van koning Alfonso XIII. Heilige ornamenten en andere stoffen gewijd aan de eredienst worden daar tentoongesteld, stukken die sinds de 14e eeuw vervaardigd werden in de borduurateliers van het klooster door monniken en leken. Deze collectie is deels afkomstig van schenkingen. Fray Gonzalo, een monnik die stierf in 1425, is de eerste borduurder wiens naam in de archieven voorkomt.

Museum voor schilderkunst en beeldhouwkunst

Tot slot is nog een van de musea van het klooster het vermelden waard en dat is het museum voor schilderkunst en beeldhouwkunst, gevestigd in de oude banketbakkerij en met werken van onder meer Juan de Flandes, Zurbarán, Goya, Juan Correa de Vivar, Nicolás Francés, Egas Cueman, Pedro de Mena en El Greco.

9. Website

Het klooster van Santa Maria de Guadalupe heeft een website en die kan je vinden op klooster van Santa Maria de Guadalupe. De site is eentalig Spaans.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.